CO2 Prestatieladder

Conform certificering CO2 prestatieladder is er een CO2 Emissie Inventarisatie scope 1 en 2 over 2017 en 2018 uitgevoerd. Ook is er een Energie Efficiency Onderzoek conform ISO 16.001 uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal besparingsmaatregelen, uitvoerig beschreven in een plan van aanpak en reductieplan. 

De Henssen Groep neemt deel aan diverse keten en sectorinitiatieven en is als bestuurslid vertegenwoordigd in de branchevereniging VHG. Mede hierdoor zijn wij nauw betrokken bij eventuele initiatieven m.b.t. bijvoorbeeld innovatie en besparing. Het participatieplan is als onderdeel van “Plan van aanpak reductieprogramma (3.C.1)” beschikbaar. Ook is er een communicatie- c.q. procedureplan opgesteld.